PU "Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke" Živinice _______________________________________________________________________________________________________ Nikad nije kasno za znanje i novo zvanje
_______________________________________________________________________________________________________ Nikad nije kasno za znanje i novo zvanje

O NAMA

Osnivanje PU “Centra za obrazovanje i obuku  odraslih tehničke struke” Živinice uslovljeno je potrebom da se stvore organizacione pretpostavke za obavljanje djelatnosti obrazovanja osoba koje su prerasle i u toku formalnog obrazovanja nisu mogle ostvariti pretpostavke za završetak srednje stručne ili tehničke škole. Obrazovanje odraslih osoba omogućeno je primjenom Zakona o srednjem obrazovanju članovi od 67. do 72., ( Sl. Novine TK, broj: 17/11) te na osnovu takvih potreba, a u skladu sa članom 16. Stav 1. citiranog  Zakona, Centar se i osniva zbog ostvarivanja prava na stručno obrazovanje i osposobljavanje.

Obrazovanje uz rad ili tokom čitavog života, ili doživotno učenje predstavlja jedan od prioriteta u društvu znanja i ekonomiji zasnovanoj na znanju, vještinama, sposobnostima, i stavovima, kao preduslov za sticanje odgovarajućih kompetencija što predstavlja europski put razvoja obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Lisabonska strategija (2000) naglašava značaj ljudskih resursa i investicija u obrazovanje, obuke i usavršavanje za dostizanje ekonomskog rasta, podizanje konkurentnosti i smanjivanje stope nezaposlenosti. Osnivanjem PU “Centra za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice postavljeno je nekoliko strateških zadataka koji proizilaze iz usvojenih strategija koje se odnose na potpisane dokumente Bosne i Hercegovine, kao i obavezu Bosne i Hercegovine, da organizacijom vlastitih resursa stvara pretpostavke za obrazovanje i u obrazovanju, osposobljavajući kadrove koji će imati znanstvenu i stručnu prohodnost, ne samo u sistemu europskog obrazovanja nego i ostvarivanje principa konkurentnosti na europskom i svjetkom tržištu radne snage.

 

PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice ima za cilj:

Povećanje kvaliteta i efektivnosti sistema obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa novim zahtjevima društva zasnovanog na znanju i promjena obrazaca nastave i učenja;

Dostupnost obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa principima doživotnog učenja, bržeg zapošljavanja, razvoja karijere, jednakih šansi i društvene kohezije, otvaranje obrazovnih institucija za sve osobe koje iskazuju potrebu za obrazovanjem, a posebno za ranjive populacije, etničke i socijalne grupacije koje nisu u dovoljnoj mjeri ili nikako uspjele da ostvare pravo na obrazovanje. ;

Otvaranje obrazovanja i osposobljavanja prema najširoj populaciji, u svjetlu boljeg povezivanja rada i društva i odgovora na izazove koji nastaju u procesu globalizacije.

Ciljna populacija su osobe koje iz bilo kakvih razloga nisu bili u stanju ostvariti pravo na stručno osposobljavanje i obrazovanje kroz formalno obrazovanje.

Mnogo je razloga, vezanih za globalizaciju, demografske trendove, ekonomske, socijalne i kulturne potrebe, koji ukazuju na neophodnost hitnih i sveobuhvatnih aktivnosti na polju ne samo stručnog obrazovanja nego i doživotnog učenja, koje se moraju inkorporirati u institucionalne okvire, ali i u obrazovni sistem Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine. Evropska Komisija u tom kontekstu ukazuje na neophodnost redefinisanja uloge posebno srednjeg stručnog obrazovanja i njegove uloge u dostizanju ciljeva definisanih Lisabonskom strategijom. Europski ciljevi su bili zacrtani, da do kraja 2010. god. učešće evropljana u procesu doživotnog učenja treba da dostigne 12,5% odrasle radne populacije. Prihvatanje koncepta doživotnog učenja (Lifelong Learning – LLL), a srednje opšte i stručno obrazovanje je povezano sa obavezom prihvatanja postulata osposobljenosti učenika kako njihove pripremljenosti za nastavak školovanja u duhu Bolonjske deklaracije, tako i osposobljavanja, da po stečenom stručnom zvanju ili zanimanju budu konkurentni na tržištu EU. PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice osniva se uz pretpostavke da će Bosna i Hercegovina i Tuzlanski kanton dostići nivo samoorganizovanja na:

– političkom nivou, kroz obavezu da se srednje stručno i doživotno učenje integriše u nacionalne sisteme obrazovanja,

– strukturnom nivou, kroz novu legislativu, finansijski i institucionalni okvir prilagođen tako da verifikuje i vrednuje napore u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja,

– socijalnom nivou, kroz promovisanje prakse obrazovanja kao neophodne i korisne kako za pojedinca, tako i za društvo.

U Bosni i Hercegovini – Tuzlanskom kantonu  se vrlo malo društvenog bruto proizvoda izdvaja za obrazovanje, a za stručno osposobljavanje, ne uzimajući u obzir formalno obrazovanje kroz srednje škole još manje. Imajući u vidu ambicije države usmjerene na priključenje evropskim integracijama, neophodno je blagovremeno uhvatiti korak i preduzeti aktivnosti na razvoju adekvatnog institucionalnog okvira za obrazovanje odraslih, usaglašenog sa korespodentnim politikama Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona.

Postojeći zakonski propisi, podzakonski akti i drugi propisi definišu okvir koji će omogućiti mobilnost u okviru svih aspekata kako formalnog, tako i neformalnog obrazovanja, ne samo na teritoriji Bosne i Hercegovine, već i Evropske Unije. Takvim propisima, doprinijet će se, uspostavljanju svijesti kod građana da su oni sastavni dio evropskog društva i sistema vrijednosti, a PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice moći će prihvatiti i osposobiti lica koja još uvijek imaju dilemu ili predrasudu o mogućnostima kretanja radne snage na europskom tržištu.

Neophodno je pružiti priliku motivisanim i talentovanim pojedincima koji nisu kompletirali svoje formalno obrazovanje ili žele da steknu nova dopunska znanja da u okviru PU “Centra za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice dobiju priliku za dodatno obrazovanje. U Bosni i Hercegovini veliki dio populacije nije imao prilike ili mogućnosti da u ranim fazama života bude uključen u formalni sistem obrazovanja, ali ima potrebu da se naknadno uključi u proces obrazovanja i unaprijedi znanja, sposobnosti i profesionalne kompetencije.

 KORISTI OD OSNIVANJA PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice

Obrazovanje odraslih osoba je okrenuto društvu u cjelini i kao takvo teži da postane model za ostvarenje ličnog, ali i društvenog napretka. Zaposleni, nezaposleni, poslodavci, studenti, djeca, specijalne grupe kao što su siromašni, hendikapirani, manjine, izbjeglice, otpušteni u procesu tranzicije kapitala, nisko kvalifikovani radnici, samostalni preduzetnici, kao i građani u zrelom dobu, spadaju u dijelove populacije koje potencijalno mogu ostvariti najveće koristi od procesa školovanja, sticanje kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija, usavršavanja, stručnog osposobljvanja, kurseva i sl.

Nova uloga obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini i Tuzlanskom kantonu usmjerena je ka promovisanju znanja i vještina, razvijanju preduzetničke i inovativne kulture u transferu znanja prema ekonomskom sektoru. Očigledno postoji potreba da obrazovne institucije uspostave jače veze sa društvom i ponude mogućnost veće interakcije, razmjene i ostvarenja zajedničkih koristi.PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice obuhvata aktivnosti koje, nudeći svoje usluge institucijama i kompanijama, ili obrnuto, kada prema iskazanim zahtjevima poznatog korisnika, organizuju specifične kurseve i druge vidove obuka za zaposlene. Ovaj vid podučavanja je tijesno povezan sa poslovnim okruženjem i ima za cilj da zaposlenima pomogne da se prilagode novim zahtjevima i steknu potrebne kompetencije. Inicijativa za osnivanjem PU “Centra za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice , preduzeta je da bi se stvorile institucionalne pretpostavke za uključivanje osoba u sistem obrazovanja i osposobljavanja. PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice će kroz lični i profesionalni razvoj pojedinaca doprinijeti ostvarenju višeštrukih koristi kako za pojedince koji se obrazuju i osposobljavaju tako i širu društvenu zajednicu kroz:

– Otvaranje novog tržišta sa značajnim potencijalom rasta;

– Razvijanje otvorenog i fleksibilnog sistema profesionalnog obrazovanja i usavršavanja;

– Osnivanje centra kao regionalnog informativnog i savjetodavnog centra za obrazovanje odraslih;

– Razvoj sistema za andragoško-metodičko-didaktičko osposobljavanje i usavršavanje nastavnika;

– Stvaranje dobre osnove za dodatne izvore prihoda Centra;

– Uključivanje relevantnih stejkholdera u kreiranje i inoviranje nastavnih sadržaja;

– Povezivanje većeg broja stručnih lica koja će kao nastavnici/profesori djelovati u Centru;

– Mobilnost prema drugim centrima za obrazovanje odraslih u Bosni i Hercegovini;

– Promociju novog pristupa učenju u široj društvenoj zajednici;

– Pružanje inovativnog načina sticanja novih znanja, koja će biti formalno verifikovana i vrednovana, uz omogućavanje polaznicima da se naknadno uključe u formalni sistem obrazovanja.

 

 DJELATNOST RADA PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke”  Živinice:

 Djelatnost Centra će se odvijati u skladu sa Važećim propisima iz oblasti obrazovanja odraslih. Posebno će se rad Centra fokusirati na implementaciju sledećih ključnih aktivnosti:

1.Obrazovanje i osposobljavanje lica preraslih za formalno obrazovanje;

2. Razvijanje, definisanje i sprovodjenje obuka, kurseva i modula u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja;

3. Pripremu i organizovanje profesionalnih obuka za nastavnike, stručne saradnike i saradnike Centra;

4. Unapređenje kvaliteta i izrada standarda i procedura za programe i nastavnike u oblasti doživotnog učenja;

5. Povezivanje i rad na unapređenju i razvoju mreže institucija i organizacija u oblasti obrazovanja;

6. Uspostavljanje i koordinacija međunarodne saradnje;

7. Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća kroz posebne programe obuke za preduzetnike;

8. Organizovanje seminara i konferencija posvećenih novim obrazovnim filozofijama;

9. Publikovanje promotivnog materijala, priručnika i knjiga za potrebe obrazovanja i osposobljavanja.

Osim toga, ostale aktivnosti Centra će obuhvatati:

. Promociju doživotnog učenja i kreiranje kulture doživotnog učenja;

. Obezbeđivanje konsultantske pomoći insitiucijama/preduzećima u pogledu potrebnih znanja i veština koja su uslovljena promjenama u tehničko-tehnološkom i društveno-ekonomskom okruženju;

. Razvoj novih oblika učenja, zasnovanog na primjeni ICT;

. Uspostavljanje mreže sa lokalnim partnerskim institucijama, kao što su Grad Živinice, Kantonalna privredna komora, Unija/Savez/Asocijacija poslodavaca, Biro za zapošljavanje.

Radno vrijeme  centra  u nastavnom procesu je : Prva smjena od 07:15h do 13:10h, druga smjena od 13:30h do 19:20h
Radno vrijeme administracije od 07:00h do 15:30h.

KONTAKT

Kontakt telefoni:
fax: 035/750-471
tel: 035/750-472

mob: 061/168-348

mob: 062/101-629

email: obrazovni-centar@hotmail.com

Adresa: Bosanska bb 75270 Živinice